Get Adobe Flash player

บทความน่ารู้

สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมด้านอาเซียนและเอเชียศึกษา เรื่อง "ทิศทางความร่วมมือทางการศึกษาของอาเซียน"


 บทความวิชาการโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและเอเชีย


รอบรู้ เรื่อง ISIS หรือ Islamic State of Iraq and Syria


การตีความความเป็นสมัยใหม่: ต่วนกูรูอิสมาแอลสะปันยัง (2498- ) อูลามาอ์สายจารีตในสังคมปาตานีสมัยใหม่


เปิดประตูสู่อาเซียน  มองเพื่อนบ้านผ่านเหยี่ยวข่าวอาเซียน 


รอบรู้ AEC 360


ประชาธิปไตยคือกระบวนการสำหรับการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม: บทเรียนจากมาเลเซีย


เสาหลัก "สังคมและวัฒนธรรม" พลังของอาเซียนที่มักจะถูกละเลย: เสียงสะท้อนจาก อ.เสาวภา งามประมวญ


สรุปรายงานการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่องความเมตตา: สะพานเชื่อมระหว่างศาสนาพุทธและอิสลาม 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

213003
TodayToday46
This_WeekThis_Week471
This_MonthThis_Month3825
All_DaysAll_Days213003

นโยบายการจัดพิมพ์วารสาร

วารสารเอเชียศึกษา เป็นวารสารที่นำบทความและบทวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาลงตีพิมพ์ นอกจากนี้แต่ละฉบับยังมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทรรศน์ลงตีพิมพ์ด้วย โดยตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสารเอเชียศึกษาใช้การกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์แบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review)

วารสารเอเชียศึกษาสนับสนุนเสรีภาพทางความคิดเพื่อนำไปสู่การคิดค้นแนวคิดใหม่ๆ และขยายขอบเขตความรู้ในด้านรัฐศาสตร์ ดังนั้น ข้อความ ข้อคิดเห็น ทัศนคติหรือแนวคิดที่ปรากฏในวารสารเล่มนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนโดยตรง และไม่ได้มีผลผูกพันกับคณะผู้จัดทำและศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่อย่างใด