ความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้านนโยบายระหว่างศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศูนย์ศึกษาเอเชีย

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

วิสัยทัศน์

มุ่งให้ความรู้ทางรัฐศาสตร์เชิงบูรณาการ บริหารจัดการเป็นเลิศ เทิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์

เป็นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศในทวีปเอเชีย ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลการศึกษา การประชุมและสัมมนา การวิจัยขั้นพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ ที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะรัฐศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมีความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

โครงการ

1. อบรมทางวิชาการสามเสาหลักแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

2. วารสารทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน (เอเชียพิจาร)

3. การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา

2. การส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่งคงของประเทศ

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาสมรรถนะการประกอบวิชาชีพและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิต

2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาเซียน

โครงการ

1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาเซียน

2. จัดสัมมนาและอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในภูมิภาคเอเชีย

3. ช่วยเหลือสังคม

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

2. สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงาน

แผนการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558