ในช่องระยะเวลาการก่อตั้งศูนย์ศึกษาเอเชีย ทางศูนย์ฯ จะขอยืมตัวอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานของศูนย์ฯ และเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงจำเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลของศูนย์ ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้