ผศ. ดร. ทิพรัตน์  บุบผะศิริ ประธานคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเอเชีย        
  อ. ดร.นิพนธ์  โซะเฮง รองประธานคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเอเชีย
  ผศ. เสาวภา   งามประมวญ กรรมการ
  อ. ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส   หญ้าปรัง กรรมการ
  อ. ดร.วุฒิพล   วุฒิวรพงศ์ กรรมการ
  อ.จรัสเรือง  ศิริวัฒนรักษ์ กรรมการ
  อ.สาธิน  สุนทรพันธ์ กรรมการ
  นางจารุวรรณ  น้อยพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ
  นางสาวสุดารัตน์  ทิพาพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ