ศูนย์ศึกษาเอเชีย จะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามแผนภูมิการแบ่งส่วนราชการบริหารงานของศูนย์ฯ ดังแผนผังด้านล่างนี้