เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศในทวีปเอเชีย ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งทิศทางและรูปแบบของกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรมกับประเทศในทวีปเอเชีย เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยที่มุ่งผลิตองค์ความรู้แบบรอบด้าน และเข้มข้นในปัญหาที่ถูกละเลย เป้าหมายก็คือทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทางปัญญาในเชิงการริเริ่ม และปรับปรุง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักวิชาการและนักวิจัยที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย

          จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย การประชุมและสัมมนาระหว่างศูนย์ศึกษาเอเชียกับสถาบันวิชาการ และวิจัยในประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อกัน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณภาพของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างสรรค์ผลงานการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่เชื่อถือตามมาตรฐานสากล แต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ข้ามชาติระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชีย เป้าหมายก็เพื่อเรียกร้องให้นักวิชาการและนักวิจัยในประเทศไทย และในเอเชียร่วมมือทางด้านวิชาการอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างสรรค์วิทยาการให้ผลการศึกษาและวิจัยสามารถเข้าถึงประเด็นปัญหา เสนอคำอธิบาย และทางออกอย่างมีความหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับภายในและระหว่างประเทศ

          ส่งเสริมการเผยแพร่ผลการศึกษา การประชุมและสัมมนา การวิจัยขั้นพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ ที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยมุ่งผลการศึกษา วิจัย การประชุม และสัมมนาดังกล่าวไปใช้พัฒนาวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศชาติ