ชื่อและลักษณะของโครงการ
          ชื่อโครงการ ศูนย์ศึกษาเอเชีย
          ลักษณะโครงการ เป็นโครงการใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อแผนงาน
          แผนงานพัฒนาการศึกษาเอเชียเพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศในทวีปเอเชีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทดสอบการแก้ไขบทความ